Hartmanes konsultāciju centrs

SUPERVĪZIJA

Supervizora darba valodas: latviešu valoda, krievu valoda

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālās karjeras izvēle un attīstība, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, atbalsts studentiem profesionālo studiju laikā, profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana, pārmaiņu ieviešana organizācijā un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Supervīzijas sesijas ir pieejamas gan klātnienē, gan izmantojot Skype, tādejādi pārvarot fiziskā attāluma ierobežojumus.