Hartmanes konsultāciju centrs

MEDIĀCIJA

Mediācijas norises forma

Mediācija noris mediācijas sesiju formātā, tiekoties mediatoram un strīdā iesaistītajām pusēm. Mediācijas sesijā var piedalīties arī pušu pārstāvji - parasti tie ir puses izvēlēti un nolīgti advokāti, juridisko personu amatpersonas vai pilnvarotās personas.


Mediācijas procesa ietvaros var tikt novadītas gan individuālās sesijas – mediators ar katru no pusēm individuālajā sesijā (katrai pusei pieejamas vienāda skaita un ilguma individuālās sesijas); gan kopīgās sesijas – puses ar mediatoru kopīgā sesijā. Par konkrēto sesijas formātu mediācijas procesa gaitā vienojas puses ar mediatoru.

 

Mediatora darba valodas: latviešu valoda un krievu valoda

Par mediācijas procesa būtību

Mediācijas process ir mediācijas dalībnieku – strīdā iesaistīto pušu un to pārstāvju, sadarbības process ar mērķi gūt risinājumu strīdus jautājumā, piedaloties arī pušu izvēlētam mediatoram, kurš vada mediācijas procesu un tā norises gaitu. Mediācijas procesa norisi regulē un mediācijas pamatpirncipus nosaka Mediācijas likums.


Mediācijas procesa dalībnieki – puses un to pārstāvji (ja tādi ir pušu aicināti un akceptēti).


Mediācijas procesa puses – konkrētajā strīdā iesaistītās personas, starp kurām mediācijas procesa ietvaros ar mediatora palīdzību tiek meklēts pusēm akceptējams atrisinājums strīdam.


Mediators - pušu brīvi izraudzīta fiziskā persona, kura ir piekritusi vadīt mediāciju.


Pirms mediācijas procesa uzsākšanas puses ar mediatoru noslēdz rakstveida līgumu (Līgums ar mediatoru) par mediācijas procesu.


Mediācijas procesa nobeigumā pusēm tiek izsniegts apliecinājums par mediācijas rezultātu, ja mediācija ir beigusies bez vienošanās. Šādu apliecinājumu katra puse pēc pieprasījuma var saņemt no mediatora arī gadījumā, ja mediācija ir beigusies ar vienošanos.


Ja mediācijas procesā puses sasniedz vienošanos par strīda pilnīgu/daļēju atrisinājumu, tad mediators pēc pušu lūguma var piedalīties rakstveida vienošanās noformēšanā.

 

Mediācijas pamatprincipi

Brīvprātība
Pusēm ir tiesības brīvi lemt par piedalīšanos mediācijā, mediācijas uzsākšanu, mediatora izvēli, mediācijas norisi mediatora noteiktajās robežās, mediācijas pārtraukšanu un izbeigšanu ar vienošanos vai bez tās.


Konfidencialitāte
Informācija, kas iegūta mediācijā vai ir ar to saistīta, ir konfidenciāla, ja vien puses nav vienojušās citādi. Mediators pusei neizpauž otras puses sniegto informāciju, ja otra puse tam nav piekritusi. Mediatoru un mediācijas dalībniekus aizliegts nopratināt kā lieciniekus par faktiem, kas viņiem kļuvuši zināmi mediācijā. Konfidencialitātes noteikuma ierobežojumi atrunāti Mediācijas likuma 4.panta ceturtajā daļā.


Pušu vienlīdzība un sadarbība
Pusēm mediācijā ir vienādas iespējas un tiesības. Puses pieņem lēmumus sadarbojoties.

 

Mediatora neitralitāte un objektivitāte

Mediatora attieksme pret pusēm ir neitrāla. Viņš ļauj pusēm pašām panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos. Mediators nav personiski ieinteresēts mediācijas rezultātā. Mediatoram ir pienākums paziņot pusēm visus apstākļus, kas var ietekmēt viņa neitralitāti vai objektivitāti. Mediators ir tiesīgs uzsākt vai arī turpināt jau iesāktu mediāciju, ja puses tam piekrīt.

 

Pakalpojuma cena


Maksa par mediācijas pakalpojumu tiek aprēķināta pēc stundu likmes 100EUR/h.
Maksā par pakalpojumu nav ietverti izdevumi, ja tādi rodas mediācijas procesa ietvaros, piem., sakarā ar nepieciešamību iegūt kāda eksperta slēdzienu atsevišķos ar strīdu saistītos jautājumos, utt. Šos uzdevumus sedz puses pilnā apmērā pēc faktiskā apmēra.
Puses savā starpā vienojas par pakalpojuma apmaksu – kura no pusēm kādā mērā/proporcijā sedz pakalpojuma maksu un sedz izdevumus, un informē par to mediatoru. Norēķinu izpildes kārtība tiek ietverta Līgumā ar mediatoru.

 

Mediācijas sesijas ilgums


Kopīgā mediācijas sesija parasti aizņem 1,5h-2h, bet nepārsniedz 2h laika periodu vienas sesijas ietvaros
Individuālā mediācijas sesija parasti aizņem 1h-1,5h, bet nepārsniedz 1,5h laika periodu vienas sesijas ietvaros

 

Mediācijas sesiju biežums/ procesa ilgums


Vienas dienas ietvaros tiek novadītas ne vairāk kā 2 kopīgās mediācijas sesijas. Ja procesa dalībnieki ir vienojušies arī par individuālajām sesijām, tad procesa dalībniekiem savstarpēji par to vienojoties ir iespējama vienas dienas ietvaros katrai pusei viena individuālā sesija un viena kopīgā sesija
Mediācijas procesa ilgums ir atšķirīgs katram konkrētajam gadījumam, no 1 sesijas līdz 5 un vairāk sesijām vairāku nedēļu ilgā laika periodā. Sarežģītākos strīdos (parasti tajos ir iesaistītas vairāk nekā 2 puses vai arī kolektīvo strīdu gadījumos) mediācijas process var ilgt arī vairāku mēnešu garumā ar regulārām mediācijas sesijām

 

Mediācijas sesiju norises vieta


Mediācijas sesijas notiek mediatora telpās vai pusēm un mediatoram vienojoties  - pēc mediācijas procesa pušu iniciatīvas viņu organizētās telpās. Ja mediācijas process notiek ārpus mediatora telpām, tad papildus jāsedz arī mediatora ceļa izdevumi līdz mediācijas norises vietai.

 

Mediācijas procesa valoda


Mediācijas process var notikt latviešu valodā vai krievu valodā pēc pušu vienošanās