Hartmanes konsultāciju centrs

SAISTĪBU STRĪDI

Strīdos iesaistītās personas nav komersanti

Strīdi, kas saistīti ar deliktiem, civiltiesisko līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līgumu noslēgšanu, satura un saistību apjoma noteikšanu, līguma izpildi, izbeigšanu, atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu

Strīdi, kas saistīti ar aizdevuma darījumiem, ķīlas līgumiem, galvojumu

 

No nomas, īres tiesiskajām attiecībām izrietošie strīdi

 

Ar īpašuma tiesībām un to pārkāpumiem saistītie strīdi

Strīdi, kas saistīti ar pilnvarojuma tiesiskajām attiecībām, kas izriet uzdotā uzdevuma izpildes, neizpildes vai citiem dotā uzdevuma izpildes pārkāpumiem; strīdi par pilnvarojuma apjomu un saturu, par zaudējumiem un to apmēru