+371 29284543

Hartmanes konsultāciju centrs

MANTAS SADALES STRĪDI

Mantojuma sadales strīdi

Laulāto mantas sadales strīdi

Kopīpašuma lietošanas kārtība, tās noteikšana un izpilde

Kopīpašuma apsaimniekošana un uzturēšana

KOPĪPAŠNIEKU STRĪDI

Kopīpašuma izbeigšana: reālā sadale, atsavināšana, pārdošana izsolē, pārdošana vienam no kopīpašniekiem

Zemes gabalu robežstrīdi

Strīdi par servitūtiem - servitūtu ceļi u.c.

ZEMES ROBEŽU STRĪDI