Hartmanes konsultāciju centrs

KOMERCSTRĪDI

Strīdi, kuros vismaz viena no iesaistītajām pusēm ir komersants

 

Strīdi, kas saistīti ar zaudējumu atlīdzību, to apmēra noteikšanu utt.

Strīdi par līgumisko saistību nodibināšanu, līgumu izpildi, līgumu izbeigšanu, līgumu atcelšanu u.c.

Strīdi par norēķiniem – cena, norēķinu izpildes kārtība, pretprasījumi ar ieskaitu, norēķinu izpildes termiņi un doku

Komercdarījumu līgumisko saistību izpildes strīdi - darbu izpildes strīdi, pakalpojuma kvalitāte, preces atbilstība, saistību izpildes termiņi, pielīgto saistību apmērs un saturs, līgumu pārkāpumi

Uzņēmuma valdes/padomes locekļu strīdi ar uzņēmumu, tā padomi/īpašniekiem

Strīdi, kas izriet no preču zīmēm un ar tām saistīto tiesību pārkāpumiem