+371 29284543

Hartmanes konsultāciju centrs

KOMERCSTRĪDI

Strīdi, kuros vismaz viena no iesaistītajām pusēm ir komersants

 

Komercdarījumu līgumisko saistību izpildes strīdi - darbu izpildes strīdi, pakalpojuma kvalitāte, preces atbilstība, saistību izpildes termiņi, pielīgto saistību apmērs un saturs, līgumu pārkāpumi

Strīdi par līgumisko saistību nodibināšanu, līgumu izpildi, līgumu izbeigšanu, līgumu atcelšanu u.c.

Strīdi par norēķiniem – cena, norēķinu izpildes kārtība, pretprasījumi ar ieskaitu, norēķinu izpildes termiņi un doku

Uzņēmuma valdes/padomes locekļu strīdi ar uzņēmumu, tā padomi/īpašniekiem

Strīdi, kas izriet no preču zīmēm un ar tām saistīto tiesību pārkāpumiem

Strīdi, kas saistīti ar zaudējumu atlīdzību, to apmēra noteikšanu utt.