Hartmanes konsultāciju centrs

DARBA STRĪDI

Kolektīvie darba strīdi (piem., darbinieku kolektīvs vs darba devējs)

Ārpustiesas darba strīdi (iekšējie strīdi):

strīdi darbinieku starpā,
strīdi starp darbinieku un vadītāju,
strīdi par darba kārtību,
strīdi par darba algas apmēru, par ieturējumiem,
strīdi par disciplinārpārkāpumiem

Individuālie darba strīdi (darbinieks vs darba devējs; darbinieks vs darbinieks)

Darba strīdi pirmstiesas vai tiesvedības procesā par:

uzteikumu, darba tiesisko attiecību izbeigšanu, konfidencialitātes pārkāpumiem, konkurences ierobežojumiem un/vai to pārkāpumiem u.c.